Za tému diplomovej práce si Miriama Kováčová, študentka telesnej výchovy UMB Banská Bystrica, zvolila problematiku pohybu na ferratách, vhodnej výstroje a jej správneho používania s dôrazom na bezpečnosť. Pomocou dotazníkovej metódy zhromaždila dáta o aktuálnej situácii na ferratách na Slovensku od viac ako 640 respondentov, spracovala ich a prehľadne graficky i slovne interpretovala. Jedným z výstupov výskumu, ktorý však nemohol byť súčasťou interpretácie výsledkov v diplomovej práci, je metodické video, ktoré je spolu so základnými faktami zo spomenutého výskumu uvedené v článku na webe mtbiker.sk

Závery, ktoré sú uvedené vo videu, vychádzajú nielen z analýzy údajov získaných v dotazníku, ale aj z osobných skúseností autorky a z poznatkov získaných v rámci podujatia metodicko-bezpečnostnej komisie SHS JAMES.

Perspektívne pripravuje metodicko-bezpečnostná komisia v spolupráci s autorkou pokračovanie, nadväzujúce na základy bezpečnosti pohybu na ferratách, s tematikou pohybu organizovaných skupín na ferrate s ukážkami spôsobov istenia pohybu a kamarátskej pomoci, resp. záchrany pri nehodách na ferrate. Výsledky tejto spolupráce budú opäť zverejnené formou metodického videa, prípadne aj formou metodického materiálu.