Dňa 20. 11. 2023 bol vo Vestníku vlády SR zverejnený nový Návštevný poriadok TANAP. Už o niekoľko dní VV SHS JAMES vydal prehlásenie, ktoré sme zverejnili na našej webovej stránke tu a súčasne odoslali médiám.

Následne sa uskutočnilo naše stretnutie so štátnym tajomníkom MŽP SR Filipom Kuffom, povereným riaditeľom sekcie národných parkov MŽP SR Kamilom Kyšeľom, povereným riaditeľom Správy TANAPu Petrom Olexom a ďalšími pracovníkmi TANAPu. Nové vedenie ministerstva i Správy TANAPu prejavilo pochopenie pre našu argumentáciu a dohodli sme sa na niektorých následných krokoch. Naše základné ciele sú:

1. Čo najrýchlejšia operatívna zmena častí Návštevného poriadku TANAP týkajúca sa najmä bodov zmienených ako kľúčové v našom článku z 23. novembra 2023 – s tým účelom sme odoslali všetkým trom zmieneným pánom náš návrh zmien, ktoré by mali byť platné a.s.a.p.

2. Systémová zmena Návštevného poriadku TANAP – tu sme navrhli, aby v priebehu prvých mesiacov r. 2024 prišlo k zásadnejšej zmene textu návštevného poriadku i vnímania športových aktivít na území TANAP ako súčasti jeho kultúrno-historického dedičstva, samozrejme so súčasným zachovaním maximálnej miery ochrany prírody na jeho území. Pri príprave textácie budeme maximálne nápomocní, dokonca vieme časti týkajúce sa horolezectva, skialpinizmu, areálov zimnej turistiky, ale aj ďalšie (po dohode s ďalšími dotknutými skupinami) priamo sformulovať. Ideálne riešenie, pokiaľ by takýto nový návštevný poriadok začal platiť už od 1. 6. 2024

Čas je však neúprosný a i keď naše ciele dosiahneme, bude to chvíľu trvať a Návštevný poriadok TANAP dňom 15. 12. 2023 vstúpil do platnosti. Keďže je písaný relatívne zložitým právnickým jazykom, v nasledovných odstavcoch prinášame jeho zjednodušenú interpretáciu, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam.

A. HOROLEZECTVO

a. Areál, kde sa liezť môže, je vymedzený mapkou v prílohe č. 10; zoznam lokalít, kde je lezenie úplne zakázané, je v texte ako príloha č. 9

b. V horolezeckom teréne mimo TZCH (III. a vyšší stupeň UIAA a pre nástup do takejto cesty) je možné pohybovať sa len:

i. s preukazom SHS JAMES alebo iného národného horolezeckého zväzu (napr. ČHS, Alpenverein, PZS, MHSSZ, BMC, atď) ii. po registrácii v aplikácii HZS zverejnenej aj na stránke www.tanap.sk

c. Pri pohybe v horolezeckom teréne nižších obtiažností (I. – II.+ UIAA) cielene (čiže nie za účelom nástupu do cesty vyššej obtiažnosti, ale len a len v tomto teréne – napr, niektoré hrebene a pod.), k povinnostiam z bodu A.b. pribúda ešte povinnosť preukázať sa potvrdením o absolvovaní výcviku od oprávnenej osoby, čo v preklade zjednodušene znamená, od inštruktorov horolezectva SHS JAMES.

Pozn.: V teréne I. a ž II.+ UIAA nebolo doteraz možné pohybovať sa cielene a túto možnosť prináša NP TANAP ako niečo nové. Keďže je však tento terén citlivý tak z hľadiska ochrany prírody ako aj ohľadne relatívne vysokej úrazovosti, vyžaduje sa povinnosť absolvovať výcvik. V týchto dňoch, týždňoch, mesiacoch pripravujeme všetko pre to, aby sa na jar 2024 mohli rozbehnúť tieto kurzy. Pre skúsených horolezcov pripravujeme podmienky pre zjednodušenie tohto procesu.

d. Na vyhradených miestach pre horolezectvo je možné sa pohybovať:

i. Od 1.6. v roku do 31.10. v roku – podľa mapky v prílohe č. 10

ii. Od 1.11. v roku do 14.12. v roku – len na vyhradených miestach (tzv. „východiskových“, spravidla v blízkosti chát) špecifikovaných v § 6, bod (2) b);

iii. Od 15.12. do 15.4. nasledujúceho roku – podľa mapky v prílohe č. 10

iv. Od 16.4. do 31.5. v roku – nie je povolené vykonávať horolezectvo nikde na území TANAPu

e. Bouldering nie je možné vykonávať

f. Ľadové lezenie – je možné vykonávať len v prípade, že príslušná lokalita je zahrnutá v mapke príloha č. 10

g. Horolezeckú túru je možné uskutočniť od východu slnka po jeho západ, v termíne 1.11. – 15.4. od 5. hod ráno do 19. hod večer

B. SKIALPINIZMUS

a. Vyhradené miesta pre skialpinizmus sú totožné s vyhradenými miestami pre horolezectvo (mapka príloha č. 10)

b. V skialpinistickom teréne mimo TZCH a areálov zimnej turistiky (S4 a vyšší stupeň Traynadrovej stupnice a pre nástup na takúto túru) je možné pohybovať sa len

i. s preukazom SHS JAMES alebo iného národného horolezeckého zväzu (napr. ČHS, Alpenverein, PZS, MHSSZ, BMC, atď) ii. po registrácii v aplikácii HZS zverejnenej aj na stránke www.tanap.sk

c. Skialpinizmus je povolený v termíne od 15.12. v roku do 15.4. nasledovného roku

d. Skialpinistickú túru je možné uskutočniť od 5. hod ráno do 19. hod večer

Pozn.: Stupeň S4 Traynadrovej stupnice zjednodušene znamená, že najťažšie miesto skialpinistickej túry má sklon terénu viac ako 35 °

Horolezeckú a skialpinistickú túru je možné absolvovať v prípade, že návštevník má dostatočné vybavenie a dostatočné znalosti terénu.

C. AREÁLY ZIMNEJ TURISTIKY

V Návštevnom poriadku TANAP sa mierne rozširujú areály a koridory zimnej turistiky. V týchto je možné pohybovať sa peši alebo na lyžiach v období od 15.12. roku do 15.4. nasledujúceho roku. Pokiaľ vstupujete do náročných terénov, konkrétne Baranie sedlo, Priečne sedlo, Filmársky žľab, Kartárikov žľab), je potrebné mať so sebou aj horolezeckú a skialpinistickú výstroj popísanú v základných pojmoch (§2).

Areály zimnej turisticky nájdete na mapách v prílohách číslo 12a až 12g.

Tento článok budeme priebežne aktualizovať a budeme do jeho textu postupne dopĺňať odpovede na Vaše prípadné ďalšie otázky.

Prílohou článku je aj samotné znenie súčasne platného Návštevného poriadku TANAP.