Návštevný poriadok TANAPu

Všeobecne záväzná vyhláška
Krajského úradu v Prešove č. 1/1999 z 29. júna 1999
o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku

Krajský úrad v Prešove podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) a § 3 ods. 2zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnejštátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Krajským úradomv Žiline, vyjadrení dotknutých obcí a prerokovaní so Správou národných parkovSlovenskej republiky – Správou Tatranského národného parku (ďalej len „Správanárodného parku“) ustanovuje:

§ 1 Účel všeobecne záväznej vyhlášky
Účelom všeobecne záväznej vyhlášky (ďalej len “vyhláška“) je prispieť kochrane prírody a krajiny Tatranského národného parku (ďalej len „národnýpark“), ako aj k jeho únosnému kultúrno-výchovnému využívaniu.

§ 2 Predmet vyhlášky
(1) Návštevný poriadok národného parku (ďalej len „návštevný poriadok“)upravuje podrobnosti o povinnostiach návštevníkov národného parku, o rozsahu aspôsobe dopravy na jeho území a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku.
(2) Územie národného parku je vymedzené zákonom Slovenskej národnej rady č. 11/1949Zb. SNR o Tatranskom národnom parku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 287/1994 Z.z. a nariadením vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1987 Zb.o vyhlásení časti Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku vznení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 272/1991 Zb. Mapa národného parku je vprílohe č. 1.

§ 3 Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa považuje za
a) návštevníka národného parku každá fyzická osoba nachádzajúca sa na územínárodného parku za účelom jeho kultúrno-výchovného využívania,
b) kultúrno-výchovné využívanie národného parku každý pobyt v prírode zaúčelom poznávania prírodných a historických hodnôt národného parku, oddychu,liečenia, rehabilitácie, športovej, kultúrnej, rekreačnej alebo inej spoločenskejčinnosti,
c) športovú činnosť najmä turistika, horolezectvo, skalolezectvo, skialpinizmus,lyžovanie, táborenie, stanovanie, vyhliadkové a cvičné nízke lety vzdušnýmidopravnými prostriedkami, závesné lietanie, cykloturistika, plavba na člnkoch aleboiným spôsobom, športové potápanie, jazda na koňoch,
d) turistický chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanouturistickou značkou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2 alebo tyčovým označenímnad hornou hranicou lesa a prechod po ňom nie je zakázaný rozhodnutím orgánu ochranyprírody,
e) náučný chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanouznačkou náučného chodníka, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2 a informačnoutabuľou o prírodných zaujímavostiach územia, prípadne doplnený o sprievodcuvydaného tlačou,
f) kúpeľný chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanouznačkou kúpeľného chodníka, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,
g) cykloturistickú trasu taká trasa určená na cykloturistiku, ktorá je v terénevyznačená značkou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,
h) vyhliadkový a výcvičný nízky let vzdušným dopravným prostriedkom (napríkladzávesným klzákom a kĺzavým padákom, rogalom, bezmotorovým lietadlom, motorovýmlietadlom, vrtuľníkom) akýkoľvek let, ktorý sa uskutočňuje pod hranicou 4000 m nadmorom,
i) masové športové, rekreačné a iné spoločenské podujatie každé organizovanépodujatie uskutočňujúce sa na jednej lokalite (dolina, vrchol) presahujúce počet 100účastníkov.

Podmienky využívania územia národného parku a dozor nad ich dodržiavaním

§ 4
(1) Základné práva a povinnosti návštevníkov národného parku ustanovujú osobitnépredpisy. 1) Pre chránené územia so štvrtým a piatym stupňom ochrany a pre ichochranné pásma platia osobitné podmienky ochrany uvedené v § 16 a 17 zákona.
(2) Územie národného parku, chránených areálov, prírodných rezervácií,národných prírodných rezervácií a národných prírodných pamiatok je po obvode naprístupových komunikáciách a trasách turistických a náučných chodníkochoznačené tabuľou so štátnym znakom Slovenskej republiky a nápisom s uvedenímpríslušnej kategórie chráneného územia a jeho ochranného pásma, prípadnedoplňujúcou informačnou tabuľou.
(3) Územie národného parku je prístupné návštevníkom národného parku najmä zaúčelom jeho kultúrno-výchovného využívania. K tomu im slúžia turistické,náučné a kúpeľné chodníky, cykloturistické trasy a informačné strediská ochranyprírody.
(4) Návštevníci národného parku sú povinní správať sa tak, aby nedochádzalo kpoškodeniu alebo úhynu rastlín a živočíchov alebo k poškodzovaniu a ničeniu ichživotného prostredia, vrátane znečisťovania národného parku odpadkami. Jezakázané poškodzovať, ničiť, trhať, vykopávať a zbierať chránené rastlinyvrátane húb a lišajníkov, rušiť chránené živočíchy, najmä ich usmrcovať,zraňovať, chytať, premiestňovať, ničiť a poškodzovať ich biotopy a obydlia aničiť a zbierať chránené nerasty a chránené skameneliny. Zakazuje sa poškodzovaťa ničiť dreviny.
(5) Návštevníci národného parku môžu vykonávať pešiu turistiku len poturistických, náučných a kúpeľných chodníkoch s výnimkou tých, na ktorých bolpohyb obmedzený alebo zakázaný rozhodnutím orgánu ochrany prírody a krajiny.Sezónne uzávery turistických a náučných chodníkov v národnom parku sú uvedené vprílohe č. 3. V chránených územiach s piatym stupňom ochrany je pohyb poturistických a náučných chodníkoch dovolený v dennej dobe od hodiny po východeslnka do hodiny pred západom slnka. Mimo turistických a náučných chodníkov sa môžunávštevníci národného parku pohybovať v čase od 16. júna do 31. októbra vsprievode osôb, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon špecializovanýchčinností v oblasti horolezectva a vysokohorskej turistiky podľa osobitného predpisu 2(ďalej len „oprávnená osoba“) za podmienok uvedených v prílohe č. 4.
(6) Návštevníci národného parku môžu v chránenom území s tretím stupňomochrany vchádzať a stáť motorovým vozidlom (nekoľajové vozidlo poháňanévlastným motorom) na verejných pozemných komunikáciách s neobmedzenou automobilovoupremávkou; motorové vozidlá môžu parkovať na miestach označených ako parkoviskádo výšky ich kapacity.
(7) Návštevníci národného parku môžu v chránenom území s tretím stupňomochrany vchádzať a stáť nemotorovým dopravným prostriedkom (dopravné prostriedkypohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily) na verejných pozemnýchkomunikáciách s neobmedzenou automobilovou premávkou; individuálna cykloturistika samôže vykonávať aj po vyhradených cykloturistických trasách, ktoré sú uvedené vprílohe č. 5.
(8) Návštevníci národného parku môžu v chránených územiach s piatym stupňomochrany vykonávať individuálnu cykloturistiku po vyhradených cykloturistickýchtrasách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5.
(9) Vo vzdušnom priestore nad územím národného parku sa nemôžu vykonávaťvyhliadkové a cvičné nízke lety vzdušnými dopravnými prostriedkami s výnimkouletov na závesných klzákoch a kĺzavých padákoch uskutočňovaných na vyhradenýchmiestach uvedených v prílohe č. 6.
(10) Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psy len s ochranným košoma vodiacim remeňom. V chránených územiach s piatym stupňom ochrany platí zákazvoľného púšťania, vodenia a nosenia psov.
(11) Na území národného parku sa zakazuje rušiť pokoj a ticho, a to najmäsvetelnými efektami, nadmernou hlučnosťou pri použití reprodukovanej hudby mimouzavretých priestorov budov. 3)
(12) Na účely kultúrno-výchovného využívania národného parku sa vyhradzujú
a) trasy na zjazdové a bežecké lyžovanie (príloha č. 7),
b) miesta na vykonávanie horolezectva, skalolezectva a skialpinizmu spolu s podmienkamiich vykonávania (príloha č. 8),
c) miesta na zakladanie ohňa vybudované na tento účel.
(13) Na výkon činností uvedených v odseku 5 až 12 mimo určených a vyhradenýchtrás a miest, na výkon činností, ktoré nie sú na území národného parku dovolenéalebo na výkon činností, ktorých podrobnosti nie sú vo vyhláške upravené, savyžaduje súhlas alebo výnimka orgánu ochrany prírody a krajiny podľa zákona.
(14) V chránených územiach s piatym stupňom ochrany okrem dodržiavania vyššieuvedených podmienok ochrany je zakázané vykonávať činnosti uvedené v § 17 zákona,najmä zbierať nerasty a skameneliny, poškodzovať vegetačný a pôdny kryt, vstupovaťdo priepastí a nesprístupnených jaskýň, fajčiť, rušiť pokoj a ticho,znečisťovať územie odpadkami.

§ 5
(1) Štátny dozor vo veciach ochrany prírody a krajiny v národnom parku vykonávaKrajský úrad v Prešove, Krajský úrad v Žiline, Okresný úrad v Poprade, Okresnýúrad v Liptovskom Mikuláši, Okresný úrad v Tvrdošíne, Slovenská inšpekciaživotného prostredia v Košiciach a Slovenská inšpekcia životného prostredia vŽiline.
(2) Zákonom ustanovené úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny v národnom parkuplnia členovia stráže prírody 4) a pracovníci Správy národného parku, ktorí majúoprávnenia člena stráže prírody. 5)

§ 6
(1) Okresný úrad v Poprade, Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, Okresný úrad vTvrdošíne, Slovenská inšpekcia životného prostredia v Košiciach a Slovenskáinšpekcia životného prostredia v Žiline môže uložiť pokutu právnickej osobe,fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo fyzickej osobe, ak sa dopustí na územínárodného parku protiprávneho konania na úseku ochrany prírody a krajiny. 6)
(2) Orgány ochrany prírody a krajiny uvedené v odseku 1, členovia stráže prírody apracovníci Správy národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírodysú oprávnení ukladať a vyberať blokové pokuty za priestupky na úseku ochranyprírody a krajiny.

§ 7 Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda činnosť dňom uverejnenia oznámenia o jej vydaní voVestníku vlády Slovenskej republiky.
Ing. Jozef Polačko, prednosta Krajského úradu v Prešove

Prílohy k vyhláške Krajského úradu v Prešove

Príloha č. 1

Mapa TANAPu

Príloha č. 2

Cykloturistické trasy
Tvarové značky a smerové tabule, kde na bielom poli je vyobrazený znak „C“ vofarebných modifikáciách (červená, modrá, zelená, žltá).

Náučný chodník
Tvarová značka, kde na štvorcovom bielom poli je po uhlopriečke zelený pás uprostreds červeným číslom.

Kúpeľný chodník
Tvarová značka, kde medzi dvomi zvislými bielymi poliami sú dva zvislé pásy –( z prava) červenej a žltej farby

Turistický chodník
Tvarová značka, kde medzi dvomi rovnobežnými bielymi poliami je farebný, rovnakoširoký farebný pás farby (červenej, modrej, zelenej, žltej)

Príloha č. 3

A. Sezónne uzávery turistických a náučných chodníkov v národnom parku od 1.novembra do 15. júna
1. Bielovodská dolina od poľany Biela voda – modrá značka%
2. Javorová dolina od rázcestia pod Muráňom – zelená značka%
3. Zadné Meďodoly od horárne pod Muráňom – modrá značka%
4. Monková dolina – Široké sedlo – Kopské sedlo – zelená značka (náučnýchodník)%
5. Kopské sedlo od Bieleho plesa – modrá značka%
6. Jahňací štít od Zeleného plesa – žltá značka%
7. Veľká Svišťovka od Zeleného plesa – červená značka%
8. Veľká Svišťovka od Huncovskej vyhliadky – červená značka%
9. Malá Studená dolina od Téryho chaty – zelená a žltá značka%
10. Veľká Studená chata od Zbojníckej chaty – modrá a žltá značka%
11. Slavkovský štít od Slavkovskej vyhliadky v čase snehovej pokrývky – modráznačka%
12. Velická dolina od Velického plesa – zelená značka%
13. Rysy od rázcestia nad Žabím potokom – červená značka%
14. Mengusovská dolina od rázcestia nad Žabím potokom – modrá značka%
15. magistrála Sliezsky dom – Popradské pleso v čase snehovej pokrývky – červenáznačka%
16. Mlynická dolina od vodopádu Skok – žltá značka%
17. Furkotská dolina od rázcestia na Tatranskej magistrále – žltá značka%
18. Furkotská dolina od chaty pod Soliskom – modrá značka%
19. Kriváň od rázcestia pri Jamskom plese – modrá značka%
20. Kriváň od horárne Tri Studničky – zelená značka%
21. Kôprová dolina od Kmeťového vodopádu – modrá značka%
22. Tichá dolina od chatky Tábor – žltá značka%
23. Kamenistá dolina od salašiska na Pyšné sedlo – modrá značka
24. Bystrá dolina od poľany pod Kotlovou na Bystrú – žltá značka
25. Račková dolina od lokality Prostredné na Račkovo sedlo – žltá značka,Gáborovo sedlo – zelená značka a Bystré sedlo – modrá značka
26. od ústia Jamnickej doliny v smere na Otrhance – zelená značka a na Jamnickésedlo – modrá značka;
27. od kóty Klinovaté na Baranec – zelená značka
28. ústie Žiarskej doliny od hornej hranice lesa v smere na Baranec – žltá značka
29. Žiarska dolina od Žiarskej chaty na Žiarske sedlo – zelená značka, na Smutnésedlo – modrá značka a Jalovecké sedlo – zelená značka
30. Jalovecká dolina od križovatky na Salatín – zelená značka a na Baníkovskésedlo – modrá značka
31. hlavný hrebeň Západných Tatier od Huntianskeho sedla po Pyšné sedlo –červená značka
32. Smutná dolina od Ťatliakovho plieska na Smutné sedlo – modrá značka a na sedloZábrať – zelená značka%
33. Spálený žľab od ústia lyžiarskej zjazdovky na kótu Brestová – modrá značka
34. Spálená dolina od križovatky chodníkov nad vodopádom v smere na Roháčske plesá– modrá značka a na Baníkovské sedlo – žltá značka%
35. Látaná dolina od križovatky chodníkov na Lúčnu – zelená značka a na sedloZábrať – žltá značka
36. Bobrovecká dolina od rázcestia pod Umrlou – modrá značka na Bobrovecké sedlo ana sedlo Príslop – zelená značka
37. od ústia Juráňovej doliny na Hrubý vrch a Bobrovecké sedlo – červená značka%

B. Sezónna uzávierka turistického chodníka v národnom parku od 1. januára do15. júna
Symbolický cintorín pod Ostrvou – žltá značka z oboch smerov%

Poznámky:
1. Všetky miesta sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov súvyznačené na tabuliach priamo v teréne.
2. Turistické a náučné chodníky označené „%“ sa nachádzajú v chránenomúzemí s piatym stupňom ochrany.

Príloha č. 4
Podmienky pohybu návštevníkov národného parku mimo turistických a náučnýchchodníkov
1. Návštevníci národného parku sa môžu v sprievode oprávnenej osoby pohybovaťmimo turistických a náučných chodníkov na celom území národného parku okremlokalít
a) Západný Žabí vrch, Rovienky, Svišťová dolina a záver Bielovodskej doliny;južnú hranicu tejto oblasti tvorí spojnica Veľký Žabí štít – České pleso -Hviezdoslavov vodopád – Litvorové pleso – Prielom (obmedzenie sa nevzťahuje na prístupdo Českej doliny okolo Českého potoka),
b) Kolová dolina so všetkými priľahlými kotlami a stenami, severovýchodná časťČiernej Javorovej doliny ohraničená z juhu Čiernym Javorovým potokom a hrebeňomSnehových veží,
c) Belianske Tatry,
d) Huncovská kotlinka vrátane juhovýchodnej časti Veľkej Svišťovky,
e) Slavkovská dolina vrátane skalnatých stien až po Granátovú lávku,
f) Štôlska dolina ohraničená zo severu hrebeňom Ostrva – Končistá a z juhuturistickým chodníkom (magistrálou),
g) oblasť Kriváňa so všetkými priľahlými hrebeňmi a dolinami (Nefcerka, Kotliny,Škaredý žľab, Za Handel, Suchá voda), zo severovýchodu tvorí hranicu hrebeň Hrubéa východnú hranicu hrebeň Furkotských veží a Kozí chrbát.
2. Za jeden deň môže vystúpiť na jeden vrchol, na ktorý vedie nevedie turistickýalebo náučný chodník, najviac 30 osôb vrátane oprávnených osôb. Jedna oprávnenáosoba môže viesť najviac 5 návštevníkov národného parku.
3. Oprávnená osoba je povinná plánovanú túru s návštevníkmi národného parkunahlásiť vhodným spôsobom (telefonicky, vysielačkou alebo osobne) najneskôr v deňzačatia plánovanej túry Správe národného parku s uvedením svojho mena a priezviska,počtu sprevádzaných osôb a vrcholu, na ktorý má viesť plánovaná túra, prípadnejej alternatívy závislé od počasia. Oprávnená osoba sa presvedčí, či plánovanátúra je v rámci limitu stanoveného v bode 2.
4. Oprávnená osoba pri pohybe mimo turistických a náučných chodníkov je povinnámať pri sebe preukaz o odbornej spôsobilosti alebo iný preukaz potvrdzujúcioprávnenosť na pohyb vo vysokohorskom prostredí a na požiadanie sa ním v terénepreukázať pracovníkom orgánov ochrany prírody a krajiny, pracovníkom Správynárodného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody a členom strážeprírody (§ 5).

Príloha č. 5
Vyhradené cykloturistické trasy pre individuálnu cykloturistiku na územínárodného parku
1. Lysá poľana – Bielovodská dolina (horáreň)
2. Biela voda – Chata pri Zelenom plese
3. Kežmarské Žľaby – Mlynčeky
4. okruh Tatranská Lomnica (stanice lanovky) – Štart
5. okruh nad Eurocampom
6. Stará Lesná – Tatranská Lomnica
7. Starý Smokovec – Hrebienok
8. okruh nad Novou Lesnou
9. okruh nad Novou Lesnou – Stará Lesná
10. Dolný Smokovec – Žakovská poľana – Gerlachov
11. Nový Smokovec (zastávka Sibír) – Žakovská poľana – Gerlachov
12. Tatranská Polianka – Sliezsky dom
13. Vyšné Hágy – Štôla (horáreň)
14. Nová Polianka – nad Štôlou
15. TEŽ Popradské Pleso – Popradské pleso
16. Podbanské – Kôprova dolina
17. Podbanské – Tichá dolina
18. Pribylina – Žiarska dolina
19. ústie Žiarskej doliny – Žiarska dolina
20. Zuberec – Roháčska dolina
21. Zverovka – Látaná dolina
22. Zuberec – Habovka – Oravice
Trasy uvedené v bode 1 až 22 sa považujú za vyhradené cykloturistické trasy, ak
a) sa na ne nevzťahujú sezónne uzávery podľa prílohy č. 3 a
b) rýchlosť jazdy na bicykloch neprekročí rýchlosť 15 až 20 km za hodinu.
Na vyhradených cykloturistických trasách má peší návštevník (chodec) prednosťpred cyklistom.

Príloha č. 6
Vyhradené miesta na lety na závesných klzákoch a kĺzavých padákoch na územínárodného parku
1. Koridor Lomnické sedlo – Skalnaté Pleso – Tatranská Lomnica v období od 15.decembra do 15. apríla a od 16. júna do 31. októbra,
2. Slavkovský nos – Smokovce – Nová Lesná v období od 16. júna do 31. októbra,
3. v Spálenom žľabe v rámci lyžiarskej zjazdovky v období od 1. júna do 15.apríla,
4. Chata Solisko – lyžiarska zjazdovka – Štrbské Pleso v období od 15. decembra do 15.apríla a od 1. júla do 15. septembra.
Miesta uvedené v bode 1 až 4 sa považujú za vyhradené miesta pre lety na závesnýchklzákoch a kĺzavých padákoch, ak
a) maximálny počet letov na jednom vyhradenom mieste za jeden deň neprekročí limit 10letov,
b) sa let nahlási vhodným spôsobom (telefonicky, vysielačkou alebo osobne) najneskôrv deň plánovaného letu Správe národného parku s uvedením mena a priezviska osobyvykonávajúcej let na závesnom klzáku alebo kĺzavom padáku a miesta, na ktorom sa málet uskutočniť; nahlasujúca osoba sa presvedčí, či plánovaný let je v rámcilimitu stanoveného v písmene a),
c) lety sa uskutočňujú v čase od 9,00 hod. do 16,00 hod.

Príloha č. 7
Vyhradené trasy na zjazdové a bežecké lyžovanie na území národného parku
1. Zjazdové lyžovanie po vyznačených lyžiarskych tratiach:
a) Zverovka – Spálená,
b) Madajka,
c) Žiarska dolina,
d) Račkova dolina,
e) Podbanské,
f) Štrbské Pleso – Interski, Esíčko, Solisko,
g) Smokovce – Hrebienok, Jakubkova lúka, za hotelom Bellevue,
h) Tatranská Lesná,
i) Tatranská Lomnica – Jamy, Štart, Čučoriedky,
j) Skalnaté pleso – Lomnické sedlo,
k) Ždiar – Strednica,
l) Tatranská Javorina – Gomboší vrch.
2. Bežecké lyžovanie
a) oficiálne bežecké trate Areálu snov Štrbské Pleso,
b) bežecké trate areálu Spálená,
c) bežecké trate areálu obce Štôla,
d) turistické chodníky,
e) lesné cesty.
Turistické chodníky a lesné cesty sa považujú za vyhradené trasy pre bežeckélyžovanie, ak sú vhodné snehové podmienky a nevzťahuje sa na ne sezónna uzáverapodľa prílohy č. 3. Na turistických chodníkoch a lesných cestách má pešínávštevník (chodec) prednosť pred lyžiarom.

Príloha č. 8
Vyhradené miesta na vykonávanie horolezectva, skalolezectva a skialpinizmu naúzemí národného parku a podmienky ich vykonávania

A. Vyhradené miesta pre výkon horolezectva, skalolezectva a skialpinizmu naúzemí národného parku
1. Horolezectvo a skalolezectvo sa môže vykonávať na celom území národnéhoparku okrem lokalít
a) masív Širokej javorinskej až po severozápadný Žabí vrch, Rovienky,Svišťová dolina a záver Bielovodskej doliny; južnú hranicu tejto oblasti tvoríspojnica Veľký Žabí štít – České pleso – Hviezdoslavov vodopád – Litvorové pleso- Prielom (obmedzenie sa nevzťahuje na prístup do Českej doliny okolo Českého potokaa v oblasti Malého Mlynára od 21. decembra do 20. marca so zostupom cez Mlynárovosedlo),
b) Kolová dolina so všetkými priľahlými kotlinami a stenami, severovýchodná časťČiernej Javorovej doliny ohraničená z juhu Čiernym Javorovým potokom a hrebeňomSnehových veží (obmedzenie sa nevzťahuje na nástup do Ľadových doliniek cezĽadové sedlo obídením Snehových veží zo severu),
c) Belianske Tatry,
d) Huncovská kotlinka vrátane juhovýchodnej časti Veľkej Svišťovky,
e) Slavkovská dolina vrátane skalných stien až po Granátovú lávku,
f) Štôlska dolina ohraničená zo severu hrebeňom Ostrva – Končistá a z juhuturistickým chodníkom (magistrálou),
g) oblasť Kriváňa so všetkými priľahlými hrebeňmi a dolinami (Nefcerka, Kotliny,Škaredý žľab, Za Handel, Suchá voda), zo severovýchodu tvorí hranicu hrebeň Hrubéa východnú hranicu hrebeň Furkotských veží a Kozí chrbát (obmedzenie sanevzťahuje na Rameno Kriváňa z doliny Nefcerka od 21. decembra do 20. marca s nástupomspod steny cez Furkotské sedlo),
h) všetky národné prírodné rezervácie Západných Tatier.

2. Vyhradené trasy pre skialpinizmus
a) vo Veľkej Studenej doline od Zbojníckej chaty cez kotol Sivých plies do Priečnehosedla, z neho k Téryho chate v Malej Studenej doline a ďalej popod Mačaciu vežu doBaranieho sedla a Veľkou Zmrzlou dolinou na Chatu pri Zelenom plese,
b) v Mlynickej doline od vodopádu Skok do Soliskového sedla a tou istou trasou späť,prípadne s prechodom zo sedla na zjazdovku od chaty Solisko,
c) v Žiarskej doline – Veľké Závraty a Malé Závraty, východiskovým smerom jeŽiarska chata,
d) Bobrovecká Vápenica – Červenec – Babky – Veľká Kopa – sedlo Priehyba a späť,
e) Spálená dolina,
f) zjazdovka Spálená – Salatínska dolina.

B. Podmienky pre vykonávanie horolezectva a skalolezectva na vyhradenýchmiestach
1. Horolezeckú činnosť môžu vykonávať horolezci organizovaní v horolezeckýchzväzoch.
2. Horolezci môžu vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických anáučných chodníkov a v čase sezónnych uzáverov turistických a náučnýchchodníkov len za účelom nástupu na horolezeckú túru so stupňom ťažkostihorolezeckej kvalifikácie vyšším ako II. stupeň, pričom použijú trasu čonajšetrnejšiu z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Pri samostatných výstupochmôžu horolezci použiť hrebeňové túry od II. stupňa ťažkosti horolezeckejkvalifikácie s výnimkou úsekov Kopské sedlo – Jahňací štít, Veľká Svišťovka -Kežmarský štít. Horolezecké túry s I. a II. stupňom ťažkosti sa môžuvykonávať len v letnom období, ak je to nevyhnutné na zostup a v zimnom období od 21.decembra do 20. marca v obidvoch smeroch, keď terén tejto ťažkosti sa metodickyvyužíva na zimný výcvik.
3. Horolezci sú povinní mať pri sebe platný preukaz svojej horolezeckej organizácie ana požiadanie sa ním v teréne preukázať pracovníkom orgánov ochrany prírody akrajiny, pracovníkom Správy národného parku, ktorí majú oprávnenia člena strážeprírody a členom stráže prírody (§ 5). Počas výcviku začiatočníkov musí byťosoba, ktorá sa nemôže preukázať takýmto preukazom, sprevádzaná inštruktoromhorolezectva.
4. Prenocovanie individuálnych horolezcov mimo ubytovacieho zariadenia nie je dovolené.Pre organizované skupiny horolezcov je k dispozícii vysokohorské táborisko vBielovodskej doline, ktoré slúži výlučne pre účely výkonnostného horolezectva anie je prístupné verejnosti. Náročnejšie viacdňové podujatia (napríklad zimnýprechod hlavného hrebeňa) sa musia vopred nahlásiť Správe národného parku.
5. Pred odchodom na túru sú horolezci povinní zanechať záznam o smere a cieli túryvo východiskovom zariadení alebo v táborovej knihe. V prípade uvedenia času návratusa považuje jeho prekročenie o viac ako 6 hodín za priamu žiadosť o záchranu.Vedúci organizovanej skupiny je povinní s ostatnými členmi skupiny bezodkladne poprekročení predpokladaného návratu svojho lanového družstva vykonať po ňompátranie.
6. Podmienky uvedené v bode 1 až 5 sa primerane vzťahujú na skalolezectvo.

C. Podmienky pre vykonávanie skialpinizmu na vyhradených miestach
1. Skialpinizmus môžu vykonávať skialpinisti a horolezci organizovaní vhorolezeckých zväzoch (ďalej len „skialpinista“).
2. Skialpinista môže vystupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických anáučných chodníkov a v čase sezónnych uzáverov turistických a náučnýchchodníkov len za účelom nástupu na skialpinistickú túru. Skialpinizmus možnovykonávať od 21. decembra do 15. apríla za priaznivých snehových podmienok, ak nebolovyhlásené lavínové nebezpečenstvo.
3. Maximálny počet skialpinistov na jednom mieste za jeden deň sa stanovuje na 30osôb.
4. Skialpinista je povinný sa nahlásiť vhodným spôsobom (telefonicky, vysielačkoualebo osobne) najneskôr v deň začatia plánovanej túry Správe národného parku suvedením svojho mena, priezviska a miesta, na ktorý má viesť plánovaná túra,prípadne jej alternatívy závislé od počasia. Skialpinista sa presvedčí, čiplánovaná túra je v rámci limitu stanoveného v bode 3.
5. Skialpinista je povinný mať pri sebe platný preukaz svojej horolezeckej organizáciea na požiadanie sa ním v teréne preukázať pracovníkom orgánov ochrany prírody akrajiny, pracovníkom Správy národného parku, ktorí majú oprávnenia člena strážeprírody a členom stráže prírody (§ 5).

Oznámenie Krajského úradu v Prešove o vydaní všeobecne záväznejvyhlášky č. 1/1999 o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku

Krajský úrad v Prešove podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskejrepubliky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene adoplnení niektorých zákonov po dohode s Krajským úradom v Žiline, vyjadrenídotknutých obcí a prerokovaní so Správou národných parkov Slovenskej republiky -Správou Tatranského národného parku vydal 29. júna 1999 všeobecne záväznúvyhlášku (ďalej len „vyhláška“) č. 1/1999 o Návštevnom poriadku Tatranskéhonárodného parku.
Účelom vydania vyhlášky je prispieť k ochrane prírody a krajiny Tatranskéhonárodného parku, ako aj k jeho únosnému kultúrno-výchovnému využívaniu.Vyhláška upravuje podrobnosti o povinnostiach návštevníkov, o rozsahu a spôsobedopravy a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku.
Vyhláška bude uverejnená v Krajskom vestníku Krajského úradu v Prešove a v Krajskomvestníku Krajského úradu v Žilinu po vydaní oznámenia vo Vestníku vlády Slovenskejrepubliky; na nahliadnutie je na Krajskom úrade v Prešove, na Krajskom úrade v Žiline,na Okresnom úrade v Poprade, na Okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši, na Okresnomúrade v Tvrdošíne, na Obecnom úrade v Bobrovci, na Obecnom úrade v Habovke, naObecnom úrade v Jakubovanoch, na Obecnom úrade v Jalovci, na Obecnom úrade v Jamníku,na Obecnom úrade v Konskej, na Obecnom úrade v Kvačanoch, na Obecnom úrade vLiptovskej Kokave, na Obecnom úrade v Lipovských Matišovciach, na Obecnom úrade vLiptovskom Trnovci, na Obecnom úrade v Okoličnom, na Obecnom úrade v Pribyline, naObecnom úrade v Smrečanoch, na Obecnom úrade v Štôle, na Obecnom úrade v Štrbe, naObecnom úrade v Tatranskej Javorine, na Mestskom úrade vo Vysokých Tatrách, na Obecnomúrade v Zuberci, na Obecnom úrade v Ždiari, na Obecnom úrade v Žiari a na Správenárodných parkov Slovenskej republiky – Správe Tatranského národného parku vTatranskej Lomnici.
Vyhláška nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jej vydaní vo Vestníkuvlády Slovenskej republiky.

Poznámka: Vyhláška bola uverejnená vo Vestníku vlády SR, ročník 9, čiastka 5, dňa 22. júla 1999.