Stretnutie zástupcov Správy TANAPu a SHS JAMES

Tatranská Štrba, 9. 2. 2006

Na požiadanie SHS JAMES sa dňa 9. 2. 2006 stretli predstavitelia SHS JAMES v zložení Zoltán Demján, Vladimír Linek a František Piaček s predstaviteľmi Správy TANAPu v zložení Juraj Švajda a Štefan Bačkor.

Stretnutia sa zúčastnil aj ako hosť Stanislav Klaučo. Predmetom rokovania boli návrhy na zmenu pripravovaného Návštevného poriadku TANAPu týkajúce sa vyhradených miest na vykonávanie horolezeckej činnosti na území národného parku a podmienok ich vykonávania.

Rokovanie sa začalo o 12:00 na Správe TANAPu v Tatranskej Štrbe. Účastníci prerokovali predbežné návrhy zmien a následne sa premiestnili do Liptovského Hrádku, kde navštívili riaditeľa Správy TANAPu pána Tomáša Vančuru. Zoltán Demján informoval riaditeľa Správy TANAPu o navrhovaných zmenách. Rokovanie sa skončilo o 17:00.

Spoločný návrh SHS JAMES a Správy TANAPu upravujúci vyhradené miesta na vykonávanie horolezeckej činnosti na území národného parku a podmienky ich vykonávania
(Je to pracovný návrh, ktorý sa bude ešte pripomienkovať a upravovať podľa schválenej novej zonácie TANAPu, ktorá sa predpokladá do konca októbra 2006. Návštevný poriadok by sa mal uzatvoriť do konca roka 2006.)

4. Vyhradené miesta na vykonávanie horolezectva (skalné, ľadové, mixové lezenie, skialpinizmus) na území národného parku a ochranného pásma a podmienky ich vykonávania

4. A Vyhradené miesta na vykonávanie horolezectva

Horolezectvo sa môže vykonávať na celom území národného parku okrem lokalít

a) masív Širokej javorinskej až po severozápadný Žabí vrch, Rovienky, Svišťová dolina a záver Bielovodskej doliny; južnú hranicu tejto oblasti tvorí spojnica Veľký Žabí štít – České pleso – Hviezdoslavov vodopád – Litvorové pleso – Prielom, obmedzenie sa nevzťahuje
– na prístup do Českej doliny  okolo Českého potoka
– na oblasti  Malého Mlynára a Mlynára (vrátane Alternatívneho ľadu) so zostupom cez Mlynárovo sedlo mimo obdobia 15. 4.  – 15. 6.
– na S stenu Svištového štítu s prístupom cez Malý Závrat mimo obdobia 15. 4.  – 15. 6.
– na zostup z Javorových veží a Rohového hrebeňa cez Malý Závrat mimo obdobia 15. 4.  – 15. 6.

b) Kolová dolina so všetkými priľahlými kotlami a stenami, severovýchodná časť Čiernej Javorovej doliny ohraničená z juhu Čiernym Javorovým potokom a hrebeňom Snehových veží, obmedzenie sa nevzťahuje na nástup do Ľadových doliniek z Malej Studenej doliny cez Ľadové sedlo obídením Snehových veží zo severu,

c) Belianske Tatry okrem starého kameňolomu v Tatranskej Kotline,

d) Huncovská kotlinka vrátane juhovýchodnej časti Veľkej Svišťovky,

e) Slavkovská dolinka, skalné steny od Kvetnicového sedla po Malý Velický hrb vrátane  Granátovej lávky, obmedzenie sa nevzťahuje
– na oblasť Rohatej veže v zimnej sezóne 21. 12. – 15. 4. s prístupom a zostupom cez Slavkovskú dolinu

f) Štôlska dolina ohraničená zo severu hrebeňom Ostrva – Končistá a z juhu turistickým chodníkom (magistrálou),

g) oblasť Kriváňa so všetkými priľahlými hrebeňmi a dolinami (Nefcerka, Kotliny, Škaredý žľab, Za Handel, Suchá Voda), zo severovýchodu tvorí hranicu hrebeň Hrubô a východnú hranicu hrebeň Furkotských veží a Kozí chrbát, obmedzenie sa nevzťahuje
– na Rameno Kriváňa z doliny Nefcerka v zimnej sezóne 21. 12. – 15. 4. s nástupom spod steny cez Furkotské sedlo a na západnú stenu Kriváňa od Horného loveckého chodníka celoročne),

h) všetky národné prírodné rezervácie Západných Tatier s výnimkou NPR Mních.

i) Obrovský vodopád, Kmeťov vodopád, Vodopády studeného potoka, Vajanského vodopád, Roháčsky vodopád, Velický vodopád, Šarafiový vodopád, Medený vodopád, Tomanovský vodopád, Vodopád Rígeľského potoka, Nižný Nefcerský vodopád, Vyšný Nefcerský vodopád, Vodopád Juráňovho potoka (horolezecká činnosť sa môže vykonávať na Vodopáde Skok, Českom vodopáde a Hviezdoslavovom vodopáde)

4. B Podmienky pre vykonávanie horolezectva na vyhradených miestach

1. Horolezectvo môžu vykonávať horolezci, horskí vodcovia doprevádzajúci návštevníkov národného parku a vysokohorskí turisti.

2. Horolezec, horský vodca a vysokohorský turista môže vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických a náučných chodníkov len za účelom nástupu
– na horolezeckú túru so stupňom obtiažnosti horolezeckej klasifikácie vyšším ako II. stupeň,
– na horolezeckú hrebeňovú túru od II. stupňa obtiažnosti,
– na horolezeckú túru I. a II. stupňa obtiažnosti v čase súvislej snehovej prikrývky,
– na horolezeckú túru I. a II. stupňa obtiažnosti v čase 21. 12. – 15. 4., keď terén tejto obtiažnosti sa metodicky využíva na zimný výcvik,
pričom na nástup použijú trasu čo najšetrnejšiu z hľadiska ochrany prírody a krajiny.
Horolezecká túra do II. stupňa obtiažnosti sa môže použiť na zostup.
Horolezeckú túru do II. stupňa obtiažnosti môže použiť horský vodca doprevádzajúci návštevníkov národného parku po odsúhlasení správou národného parku.

3. Pri pohybe mimo turistických a náučných chodníkov sú
– horolezci povinní mať pri sebe platný preukaz svojej horolezeckej organizácie
– vysokohorskí turisti povinní mať pri sebe platný prekaz svojej vysokohorskej organizácie
– horskí vodcovia povinný mať pri sebe preukaz horského vodcu potvrdzujúci oprávnenosť na sprevádzanie návštevníkov národného parku
a na požiadanie sa ním v teréne preukázať pracovníkom orgánov ochrany prírody a krajiny, pracovníkom správy národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody a členom stráže prírody.
Počas výcviku začiatočníkov v oblasti horolezectva musí byť osoba, ktorá sa nemôže preukázať horolezeckým preukazom sprevádzaná inštruktorom horolezectva.

4. Prenocovanie individuálnych horolezcov počas vážnej horolezeckej túry je mimo dolín možné. Pre organizované skupiny horolezcov je k dispozícii vysokohorské táborisko v Bielovodskej doline, ktoré slúži výlučne pre účely výkonnostného horolezectva a nie je prístupné verejnosti.

5. Horolezecká činnosť sa môže vykonávať aj v starom kameňolome v Tatranskej Kotline, v Zubereckej Vápenici, na Úplazíkoch, v Bobroveckej Vápenici a v NPR Mních.