Výnimka pre Bralie

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny  povoľuje výnimku zo zákazu pohybovať sa mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a zo zákazu vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup za hranicami zastavaného územia na území prírodnej rezervácie (PR) Veľký vrch a jej ochranného pásma (štvrtý a tretí stupeň ochrany).

Horolezecká činnosť sa môže vykonávať za týchto podmienok:

1) Výnimka sa povoľuje pre žiadateľa iba v súvislosti s vykonávaním horolezeckej športovej činnosti v lokalite Bralie, na území PR Veľký vrch, každoročne od 1. júla do 31. decembra, len pre členov SHS JAMES a zahraničných organizovaných horolezcov, ktorí sa preukazujú platným členským preukazom.
2) Pri odisťovaní horolezeckých ciest sa budú používať natrvalo osadené nerezové postupové a zlaňovacie nity s garantovanými bezpečnostnými parametrami.
3) Prístup k lokalite bude po existujúcom chodníku.
4) Žiadateľ zabezpečí odstraňovanie odpadkov v lokalite pochádzajúcich z povolenej činnosti. Zakázané je táborenie, bivakovanie, stanovanie, a zakladanie ohňa.
5) Žiadateľ oboznámi svojich členov s podmienkami výnimky.

Výnimka platí do 31. 12. 2024.