Výnimka pre Humenský Sokol a Zámutov

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe žiadosti Slovenského horolezeckého spolku JAMES povoľuje výnimku na horolezeckú činnosť  a to v Národnej prírodnej rezervácii (ďalej len „NPR“) Humenský Sokol a v prírodnej rezervácii (ďalej len „PR“) Zámutovské skaly v lokalite Jaseňovský hrebeň a v lokalite Čulkov.

Horolezecká činnosť sa môže vykonávať za týchto podmienok:

1. Činnosti povolené výnimkami môžu vykonávať členovia SHS JAMES a zahraniční horolezci organizovaní v horolezeckej organizácii, ktorí sa pri kontrole preukážu platným členským preukazom.

2. Horolezecká činnosť bude realizovaná na existujúcich lezeckých stenách, a to na 29 lezeckých cestách v NPR Humenský Sokol v lokalite Podskalka, na 111 lezeckých cestách v PR Zámutovské skaly v lokalite Zámutovské skaly a na 91 lezeckých cestách v PR Zámutovské skaly v lokalite Čulkov.

3. Pri prípadnej potrebe výmeny istiacich bodov ciest lezenia žiadateľ nebude pridávať ďalšie nové nity a ani iné kotviace prvky.

4. Pri prípadnom preisťovaní ciest lezenia žiadateľ použije nerezové postupové expanzívne skoby a zlaňovacie expanzívne skoby, alebo nerezové lepené nity.

5. Zlaňovacie body budú umiestnené len do takej výšky skaly, aby sa lezec nedostal do styku s vegetačným krytom, ktorý môže byť na vrchole skaly alebo na skalných policiach v skale.

6. Povolenie výnimky na pohyb v ochrannom pásme chráneného územia PR Zámutovské skaly a NPR Humenský Sokol a v chránenom území PR Zámutovské skaly sa vzťahuje len na pohyb súvisiaci s prístupom k lokalitám lezeckých ciest v lokalitách Čulkov a Podskalka.

7. K jednotlivým lezeckým cestám bude využívaný ten istý prístupový chodník. V ochrannom pásme prírodnej rezervácie a v prírodnej rezervácii, kde nie je vytvorený žiadny prístupový chodník, na prístup k lezeckým cestám bude využívaná najkratšia a najschodnejšia spojnica medzi lezeckými cestami a turistickým značkovým chodníkom alebo lesnou cestou.

Výnimka platí do 31. 12. 2023.