Výnimka pre Malé Karpaty

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody povolil výnimku pre vykonávanie horolezeckých alebo skalolezeckých výstupov v jednotlivých lezeckých lokalitách Malých Karpát na základ žiadosti Slovenského horolezeckého spolku JAMES.

Spresnenie podmienok rozhodnutia, časové obmedzenia výnimky pre jednotlivé skalné oblasti a doplňujúce informácie nájdete v priloženom texte výnimky.

Ďakujeme všetkým lezcom za striktné dodržiavanie podmienok udelenej výnimky a zodpovedný prístup k ochrane prírody.