Výnimka pre Veľkú Fatru

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán štátnej správy na základe žiadosti Slovenského horolezeckého spolku JAMES

A. povoľuje výnimku

žiadateľovi vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup v NPR Tlstá, NPR Veľká Skalná, PR Katova skala v NP Veľká Fatra a na území NP Veľká Fatra s tretím stupňom ochrany na nasledovných lokalitách

1. Katova skala od 1. 8. do 30. 11. kalendárneho roka.
2. Blatnická dolina – len Kaškova veža na začiatku doliny celoročne.
3. Gaderská dolina – len Platňa na začiatku doliny celoročne.
4. Šturec celoročne.
5. Havrania skala – celoročne.
6. Jelenec – celoročne v skalnom páse nad štátnou cestou Staré Hory – Donovaly v lesných porastoch 182, 181 (LHC Staré Hory) v dĺžke cca 600 m od Dekrétovho pomníka na západ až po výraznú dolinku, v ktorej je skalný pás prerušený a ktorá vyúsťuje na štátnu cestu v mieste jej premostenia potoka a odbočky na Dolný Jelenec. Dolinka je zároveň hranicou medzi porastami 181 a 180. SHS JAMES zabezpečí označenie konca povoleného úseku vhodnou formou.
7. Na lokalite Malinô Brdo – Halina, keďže sa nachádza v druhom stupni ochrany, nie je v zmysle zákona zakázané
vykonávať horolezecký a skalolezecký výstup, a preto na vykonávanie horolezeckej činnosti na tejto lokalite nie potrebné povoľovať výnimku.

Organizovaní horolezci sa v teréne na vyzvanie pracovnikov orgánov a organizácii ochrany prírody a krajiny preukážu platným členským preukazom.

B. nepovoľuje výnimku

vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup na lokalitách

1. Blatnická dolina – Slnečné steny
2. Gaderská dolina – Murovaná stena
3. Skalná dolina
4. Katova skala od 1. 12. do 31. 7. kalendárneho roka

Výnimka platí do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväznej vyhlášky o Návštevnom poriadku Národného parku Veľká Fatra vydaného v zmysle zákona.

Okrem týchto oblastí budú v návštevnom poriadku Veľkej Fatry zapracované oblasti:

– lokalita Krpcovo, k. ú. Harmanec (od 15. júla do 1. decembra), prvá skalná stena od S strany nad obcou Dolný Harmanec
– Skaly nad parkoviskom pri Harmaneckej jaskyni medzi cestou a železničnou stanicou – celoročne

Predpokladaný termín schválenia je v blízkej dobe.