19. Valné zhromaždenie SHS JAMES, Žilina

V Žiline sa v sobotu 15. marca 2008 uskutočnilo 19. valné zhromaždenie SHS JAMES. Zúčastnilo sa ho 43 delegátov, z toho 41 zástupcov horolezeckých oddielov a 2 priamo registrovaní členovia, s celkovou váhou hlasov 1202, t.j. 34,7 % z počtu členov s hlasovacím právom, takže kvórum pre uznášaniaschopnosť, ktoré je 25%, bolo splnené. Snemovanie malo relatívne veľmi kľudný priebeh, asi aj preto, že všetky podkladné materiály boli dlhšiu dobu k dispozícii členskej základni a aj na VZ boli podrobne vysvetlené. A tohto roku, na rozdiel od rokov predchádzajúcich, neboli na programe žiadne závažné problematické témy.

Valné zhromaždenie odsúhlasilo všetky predložené materiály, predovšetkým rozpočet spolku na rok 2008 aj s predloženými doplneniami. Schválilo aj členské na rok 2009, ktoré zostáva nezmenené s tým, že v prípade prechodu na euro sa členské prepočíta podľa konverzného kurzu NBS so zaokrúhlením na celé euro smerom hore. Najviac času venovalo jamesácke snemovanie problematike ochrany prírody a prístupu do chránených oblastí. Aj keď na tomto poli urobil spolok a hlavne jeho komisia na ochranu prírody, veľký kus práce, výsledky nie sú pre horolezecov zďaleka ideálne a na Slovensku sú zákazy v tomto smere pravdepodobne najprísnejšie v celej Európe. Preto VZ uložilo vedeniu spolku intenzívne pracovať na pripomienkach k novému zákonu o ochrane prírody, ktorý je v tejto dobe v pripomienkovom konaní, pretože tu máme veľkú možnosť zásadne tieto veci ovplyvniť a zmeniť. Pritom sa plne hlásime k ochrane prírody a naďalej budeme robiť všetko, aby naša činnosť škodila prírode čo najmenej.

Druhou závažnou témou bolo oživenie a zefektívnenie činnosti informačno – dokumentačného centra JAMES. Delegáti sa zhodli na tom, že sprostredkovanie horolezeckých a sprievodcovských informácií je pre členov spolku veľmi dôležité. Potrebujeme zachovať a sprístupniť v elektronickej podobe cez web zoznam informácií z IDC, ktorých je niekoľko desaťtisíc. A postupne zabezpečiť aj fyzicky lepší prístup ku konkrétnym informáciám tým, že služba v IDC bude od druhého polroku opäť dva razy do týždňa. Z týchto dôvodov sa navýšil rozpočet na IDC o 49.000 Sk, z čoho je ale 40.000 Sk jednorazový náklad na softvérové zabezpečenie spomínaných záležitostí.

Oproti pôvodnému návrhu rozpočtu sa o 15.000 Sk navýšil aj rozpočet komisie mládeže na celkových 95.000 Sk, čo je oproti minulému roku viac ako dvojnásobné zvýšenie. Súvisí to so zvýšenou podporou mládeže, ale predovšetkým s tým, že konečne sa zdá, že po dlhých rokoch budeme mať funkčnú komisiu mládeže, ktorú vedie mladý Tomáš Greksák. Prajeme všetkým, ktorí sa budú v tejto oblasti angažovať, aby sa im darilo čo najlepšie.

Rovnako asi všetkých potešili informácie o rozbiehajúcej sa práci komisie skialpinizmu, o ktorej referovala Marta Furdíková, ktorá túto oblasť menežuje. Už za necelé dva týždne si skialpinisti budú môcť vyskúšať trojetapové ralley preteky BOKAMI Západných Tatier a v druhej polovici apríla bude veľké stretnutie skialpinistov na Kosodrevine v Nízkych Tatrách s bohatým programom.
Takže sa zdá, že aktivity v mnohých oblastiach sa sľubne rozbiehajú a že sa veci pohli dopredu. Nuž asi aj to, že si môžete dva dni poVZ čítať na webe uznesenie z jeho rokovania, o niečom svedčí.
A nakoniec malá osobná poznámka. Keď som spomenul na VZ zhromaždení malú operáciu môjho doničeného kolena hneď v najbližší pondelok, tak tieto riadky píšem asi dve hodiny po zákroku. Takže sa zdá, že to dobre dopadlo a ďakujem všetkým, ktorí mi držali palce.

Igor Koller