Vo štvrtok dňa 19.5.2022 sa na pôde Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie zástupcov MŽP SR a SHS JAMES. Za stranu MŽP SR sa stretnutia zúčastnili štátny tajomník MŽP SR Mgr. Juraj Smatana, riaditeľ odboru riadenia národných parkov Ing. Matej Dobšovič a pracovník odboru riadenia národných parkov pán Drotár, zo strany SHS JAMES boli na stretnutí predseda SHS JAMES Anton Pacek, člen VV SHS JAMES Ladislav Gancarčík a člen vedenia BB OR SHS JAMES Štefan Dóczy.

Predmetom diskusie bolo na návrh SHS JAMES nájsť prieniky v riešení nasledovných bodov:

– Návštevný poriadok TANAP
– Návštevné poriadky ďalších národných parkov
– Spolupráca pri ochrane prírody s MŽP SR a správami NP a CHKO
– Nájomné zmluvy na pozemky pod chatami v spoluvlastníctve SHS JAMES na území Vysokých Tatier
– Lezecké oblasti na Slovensku vo všeobecnosti
– Potenciálna možnosť čerpať finančné prostriedky z výziev rôzneho typu a fondov na ochranu prírody na environmentálne projekty na vysokohorských chatách, ich údržba, atď
– Prípadne ďalšie body

Po stretnutí musíme konštatovať, že sme našli významnú mieru zhody pri riešení všetkých bodov, ktorým sme sa venovali a to najmä v oblasti princípu tvorby návštevných poriadkov, mäkkému turizmu, spolupráce pri ochrane národných parkov a chránených krajinných oblastí, spolupráce pri environmentálnom vzdelávaní odborníkov i potenciálnej spolupráce budúcej rangerskej činnosti. Sme veľmi radi, že ministerstvo vníma stav legislatívy i spoločnosti veľmi podobne ako členovia vedenia SHS JAMES i radoví členovia spolku a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.