22. VZ SHS JAMES – uznesenia

Valné zhromaždenie SHS JAMES sa uskutočnilo 26. marca 2011 v Žiline s vysokou účasťou delegátov. Zvolilo vedenie spolku na ďalšie štyri roky a prijalo viacero dôležitých rozhodnutí.

Správa mandátovej a volebnej komisie konštatovala prítomnosť 41 delegátov, z toho 4 priamo registrovaných s váhou hlasov 1264, čo tvorí 33,96% z počtu členov spolku s hlasovacím právom k 31. 12. 2010. Je to najvyššia účasť na VZ za posledné roky.
Valné zhromaždenie SHS JAMES potvrdilo veľkou väčšinou hlasov doterajšie vedenie spolku na ďalšie 4 roky – predsedu Igora Kollera, členov výkonného výboru Ladislava Gancarčíka, Tomáša Greksáka, Vladimíra Lineka, Vladimíra Paulíka, Františka Piačeka a Ivana Žilu, členov kontrolnej komisie spolku Petra Frankoviča, Milana Mižička a Kristínu Setteyovú.
Valné zhromaždenie SHS JAMES schválilo zvýšenie členských a registračných poplatkov na rok 2012 nasledovne: Členský príspevok SHS JAMES na rok 2012 vo výške 20 € pre dospelých členov, 10 € pre juniorov, 5 € pre deti a dôchodcov, výšku registračného poplatku 5 € pre členov registrovaných v oddieloch – kluboch a 15 € pre priamo registrovaných členov.
Ďalšie dôležité rozhodnutia VZ, ako napr. zmena stanov spolku, sú v pripojenom uzesení.

Termín 22. valného zhromaždenia SHS JAMES, ktoré bude 26. marca 2011 v Žiline, sa rýchlo blíži. V prílohách sú všetky podklady pre jeho rokovanie. Tieto podklady boli zaslané v elektronickej forme na všetky kluby spolku, tu sú k dispozícii pre všetkých ostatných členov i nečlenov SHS JAMES.

V prílohách sú predovšetkým podklady k financiám spolku:
– čerpanie rozpočtu spolku 2010
– návrh rozpočtu spolku 2011
– komentár k čerpaniu rozpočtu spolku 2010 (ktorý je zároveň komentárom aj k rozpočtu 2011, zostaveniu rozpočtov komisií 2011 atď.)
– čerpanie rozpočtu 2010 jednotlivými komisiami spolku (nebývali zasielané na kluby, ale len vyvesené priamo na VZ, ale teraz, keď máme všetko v elektronickej podobe, tak posielame; nemáme ešte všetky návrhy na rozpočty komisií 2011, dúfam, že aj tie ešte do konca týždňa pošlem na oddiely)
– návrh volebného poriadku pre 22. VZ SHS JAMES (návrhy na predsedu spolku a na členov kontrolnej komisie spolku je možné písomne podávať volebnej komisii 22. VZ SHS JAMES do 10.00 hod. v deň zasadania VZ)

– návrh novelizácie stanov spolku – k tomuto bodu stručné vysvetlenie – zmeny a doplnenia sú vyznačené modrou farbou; okrem formálnych zmien ako napr. premenovanie dozornej rady spolku na zvyčajný názov kontrolná komisia, sú tu dve významnejšie zmeny; MBK navrhla doplniť článok 4.3, kde sa deklaruje, že kluby a oddiely spolku sú na regionálnej úrovni nositeľmi poslania SHS JAMES (napr. čo sa týka vzdelávania, metodiky, informácií a pod.); druhá závažná zmena je zníženie kvóra pre uznášania schopnosť VZ, doteraz bolo 25%, čo sa v posledných rokoch vždy napĺňalo na tesnej hranici, je to spôsobené hlavne nárastom priamo registrovaných členov spolku, ktorých je takmer tretina a VZ sa takmer na sto percent nezúčastňujú; preto je navrhnuté znížiť toto kvórum na 15 %, čo pri členskej základni v oddieloch zodpovedá v podstate doterajšiemu stavu.

Ďakujem klubom, ktoré nahlásili zmenu adresy v súvislosti so zaslaním pozvánok na VZ, vrátili sa len dve; ak niektorý klub pozvánku na VZ listom nedostal, prosím, aby dal vedieť na sekretariát spolku. A teším sa na stretnutie v Žiline 26. 3. 2011, prosím príďte, aj preto, že je to volebné VZ, že som ja aj členovia VV ponúkli svoju kandidatúru na ďalšie 4-ročné obdobie, aby ste povedali, čo sa robilo dobre, čo zle, čo by sa malo vylepšiť a nakoniec rozhodli o tom, kto bude viest nás spolok.

Igor Koller, predseda SHS JAMES