Pokojný priebeh 23. VZ SHS JAMES

Valné zhromaždenie SHS JAMES sa uskutočnilo 24. marca 2012 v Žiline s pomerne vysokou účasťou delegátov. Napriek pokojnému priebehu bez veľkej diskusie boli schválené dôležité dokumenty o financiách spolku.

Správa mandátovej a volebnej komisie konštatovala prítomnosť 33 delegátov, z toho 2 priamo registrovaných s váhou hlasov 1109, čo tvorí 26,60% z počtu členov spolku s hlasovacím právom k 31. 12. 2011.

Valné zhromaždenie SHS JAMES odsúhlasilo najdôležitejšie dokumenty o financiách spolku, predovšetkým rozpočet na rok 2012. Rozpočet aj napriek úspornému charakteru zabezpečuje plny chod spolku a hlavne dostavanie Chaty pod Rysmi bez nutnosti úveru, čo je veľmi pozitívna skutočnosť.

Ďalšie dôležité rozhodnutia VZ sú v pripojenom uzesení.

Program
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií
3. Správa o činnosti a hospodárení spolku v r.2011, správa doz. rady
4. Diskusia k bodu 3
5. Odovzdanie spolkových ocenení
6. Schválenie výšky členského na rok 2013
7. Návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2012
8. Diskusia
9. Uznesenie a záver