27. VZ SHS JAMES

27. valné zhromaždenie SHS JAMES sa uskutočnilo 19. marca 2016 v Žiline. Zúčastnilo sa ho 30 delegátov zastupujúcich oddiely a 3 priamo registrovaní členovia. Spolu zastupovali 1107 členov, čo tvorí 21,73 % z počtu členov spolku s hlasovacím právom k 31. 12. 2015. Účasť teda bola rovnaká ako vlani pri volebnom VZ, za čo patrí všetkým delegátom vďaka, rovnako ako za rozvážny prístup pri riešení nie jednoduchých problémov týkajúcich sa nového Zákona o športe, novelizácii stanov spolku či riešení aktivít projektu EU Erasmus+.

Valné zhromaždenie si minútou ticha uctilo pamiatku všetkých jamesákov, ktorí nás opustili za posledný rok, z nich menovite Metoda Šveca, Jána Búrku, Eda Zemka a obete tragickej zimnej sezóny vo Vysokých Tatrách.

VZ spolku zobralo na vedomie správu o činnosti spolku za rok 2015 a čerpanie rozpočtu spolku 2015. Minulý rok mal oveľa viac positív, ako negatív. Veľmi dobrá horolezecká sezóna, stabilné akcie skialpinizmu, nárast aktivít Komisie mládeže, prudký rozvoj pretekov v ľade a drytoolingu, úspešný Pelikánov seminár organizovaný Medicínskou komisiou vo Vysokých Tatrách, nárast členskej základne a úspech vo veľkom medzinárodnom projekte Erasmus+. Štandardne dobre pracovala Komisia ochrany prírody, aktivita starostlivosti o skalné oblasti bola obrovská, od spolku, klubov, správcov až po množstvo neuveriteľne zanietených jednotlivcov. Borili sme sa aj s problémami, začiatkom roka s registráciami a členským, čo malo viacero technických aj personálnych príčin. Museli sme meniť kancelárie v Dome športu. Negatívom bola rekordne nízka štátna dotácia. Napriek tomu vzrástla rezerva spolku na takmer 63000 €, a pritom sme poskytli 10000 € ako pôžičky na výstavbu lezeckých stien v Košiciach, Rozlomity a T2 boulder aréna, a na stenu v Prešove. Uskutočnili sme vydarený 91. Tradičný horolezecký týždeň JAMES, skialpinisti zorganizovali úspešný 6. skialpstret a preteky Bokami Západných Tatier. Dobre pracovala Metodicko – bezpečnostná komisia, výborný je časopis Horolezec. Viac podrobností nájdete v správach jednotlivých komisií.

Členské na rok 2017 ostáva nezmenené vo výške 25 € pre dospelých členov, 10 € pre juniorov, 5 € pre deti a dôchodcov, výšku registračného poplatku vo výške 5 € pre členov registrovaných v oddieloch, resp. kluboch a 20 € pre priamo registrovaných členov. VZ schválilo koncepciu novelizácie stanov tak, aby zostal nezmenený ich charakter a aby vyhovovali požiadavkám nového Zákona o športe a poverilo VV spolku dopracovať znenie stanov do 31. 5. 2016.

Na záver predseda spolku Igor Koller poďakoval delegátom za ich účasť a aktívne riešenie problémov spolku. Poďakoval všetkým, ktorí v minulom roku odviedli veľký kus práce v prospech všetkých a poprial úspešný horolezecký aj osobný rok 2016.

Program
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií
3. Správa o činnosti a hospodárení spolku v r.2015, správa kontr. komisie
4. Diskusia k bodu 3
5. Odovzdanie výstupov roka 2015
6. Schválenie zmeny stanov spolku
7. Schválenie výšky členského na rok 2017
8. Návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2016
9. Diskusia
10. Uznesenie a záver